Regulamin Elitmind Academy

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.elitmindacademy.com oraz zasady zakupu dostępu i korzystania z produktów cyfrowych w nim udostępnionych. Serwis prowadzony jest przez spółkę pod firmą ELITMIND ACADEMY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000953327, NIP: 5272989890, REGON:521286208, kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł, adres e-mail: contact@elitmindacademy.com
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępny pod odpowiednimi zakładkami Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • Konsument – użytkownik Serwisu będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;
  • Kod Dostępowy – kod uzyskany przez Klienta będącego Przedsiębiorcą przy zawarciu Umowy lub bezpośrednio po jej zawarciu; Kod Dostępowy może być wykorzystywany wyłącznie w okresie trwania Umowy oraz wyłącznie przez Odbiorców wskazanych przez Klienta, którzy założyli dla siebie Konta; Kod Dostępowy umożliwia Odbiorcy dostęp do Produktów będących przedmiotem konkretnej Umowy; Kod Dostępowy może mieć charakter kodu rabatowego funkcjonującego w Serwisie (zniżka 0%);
  • Konto – przydzielona danemu Klientowi lub Odbiorcy część Serwisu, za pomocą której może dokonywać on określonych działań w Serwisie, w szczególności uzyskiwać dostęp do Produktów;
  • Odbiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych należąca do organizacji Klienta będącego Przedsiębiorcą (tj. pracownicy i stali współpracownicy Klienta, członkowie organów korporacyjnych), która za zgodą takiego Klienta założyła Konto przy użyciu Kodu Dostępowego w celu korzystania z Produktów; Odbiorca nie jest stroną Umowy, ale osobą korzystającą za zgodą Klienta z świadczeń Właściciela wynikających z Umowy;
  • Produkt – usługa elektroniczna polegająca na możliwości zapoznania się
   z wyszczególnionym produktem elektronicznym (treści cyfrowe) dostępnym w Serwisie, co w szczególności dotyczy kursów i szkoleń przygotowywanych przez Właściciela;
  • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod odpowiednimi zakładkami Serwisu;
  • Rejestracja – proces zakładania przez Klienta lub Odbiorcę Konta w Serwisie;
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.elitmindacademy.com, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego Klient oraz Odbiorcy otrzymują dostęp do Produktów;
  • Umowa – umowa na usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu dostępu do Produktów Klientowi oraz określonej przez niego liczbie Odbiorców (w razie skorzystania z takiej opcji), zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Właścicielem a Klientem;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Właściciel – spółka pod firmą ELITMIND ACADEMY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000953327, NIP: 5272989890, REGON:521286208. Właściciel administruje Serwisem i prowadzi za jego pośrednictwem sprzedaż Produktów;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu, jak również liczbę Odbiorców, o ile Klient będący Przedsiębiorcą zamierza skorzystać z takiej opcji.
 4. Produkty oraz materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, chronione są prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta i wyznaczonych przez niego Odbiorców usługi elektroniczne polegającą na dostępie do funkcjonalności Serwisu, takich jak: składanie Zamówień, zawarcie Umowy oraz dostęp do Produktów.
 2. Do zawarcia Umowy i korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie Konta.
 3. Dostęp do Produktów jest odpłatny. Świadczenie usług dostępu do innych funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie.
 4. Do złożenia Zamówienia i korzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów, konieczne jest:
  • posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (w celu składania Zamówień, odbioru faktur, prowadzenia komunikacji z Właścicielem),
  • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej,
  • zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo (w celu dostępu do Produktów).
 5. Klient oraz Odbiorcy zobowiązani są do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, Odbiorców oraz dla Właściciela,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie, w tym z Produktów, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w Produktach oraz nie udziela żadnych gwarancji co do skutków ekonomicznego wykorzystania tych informacji.
 7. Klient odpowiada wobec Właściciela za naruszenia przez Odbiorców postanowień Regulaminu.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby moc złożyć Zamówienie, Klient powinien dokonać Rejestracji. Aby móc korzystać z Produktów na podstawie Kodu Dostępowego, Odbiorca również powinien dokonać Rejestracji zakładając Konto dla siebie. Rejestracja umożliwia dostęp do Konta oraz jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 2. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta i Odbiorcy, a także umożliwia dostęp do historii Zamówień oraz Produktów.
 3. Podczas rejestracji Klient lub Odbiorca podaje swój email, który będzie loginem. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem. W wyniku procesu na wskazany mail zostanie przysłane wygenerowane hasło.
 4. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.
 6. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 7. Przy składaniu Zamówienia Klient precyzuje jego szczegóły takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności, liczbę Odbiorców (jeżeli Klient będący Przedsiębiorcą chce skorzystać z takiej opcji) i inne.
 8. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz na odpowiednich stronach Serwisu lub w inny sposób dostępny w Serwisie (np. poprzez korespondencję e-mail).
 9. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia lub wykonanie instrukcji otrzymanych od Właściciela w korespondencji email (w przypadku składania Zamówienia w ten sposób). Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem lub niespełniające wymogów Właściciela określonych w korespondencji email może nie zostać zrealizowane.
 10. Wypełniając formularz Zamówienia lub podczas składania Zamówienia w korespondencji email Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, tj. adresu e-mail, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania (w przypadku podmiotów prawnych – adres siedziby).
 11. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 12. Klient przed złożeniem Zamówienia zostanie poinformowany o:
  • głównych cechach Produktu,
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkty (z uwzględnieniem liczby Odbiorców mogących z nich korzystać) wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktów oraz o innych kosztach,
  • możliwości odstąpienia od Umowy (o ile ma to zastosowanie do danego Klienta).
 13. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 14. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 15. Realizacja Umowy rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz po potwierdzeniu dokonania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez operatora płatności. O ile Klient skorzystał z możliwości udostępnienia zamówionych Produktów Odbiorcom, w ramach realizacji Umowy Klientowi zostanie przekazany Kod Dostępowy, który użyty w procesie Rejestracji umożliwi taki dostęp wyznaczonym przez niego Odbiorcom (w liczbie określonej w Umowie).
 16. Dostęp do zamówionych Produktów ma wyłącznie Klient osobiście (poprzez użycie jego loginu i hasła) oraz wyznaczeni przez niego Odbiorcy, którym Klient udostępnił Kod Dostępowy. Odbiorca uzyskują wspomniany dostęp po zalogowaniu do Konta utworzonego z użyciem Kodu Dostępowego.
 17. Dostęp dla Klienta i Odbiorcy do zamówionych przez Klienta Produktów udzielany jest na okres 1 (jednego) roku (liczony od dnia Rejestracji lub od dnia skorzystania z Kodu Dostępowego, jeżeli Odbiorca posiada już Konto), pod warunkiem, że w tym czasie Klient będzie podtrzymywał zgodę na taki dostęp oraz jednocześnie utrzymywana będzie między Odbiorcą a Klientem relacja pracownicza, korporacyjna (funkcja w organie) lub stała współpraca. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela o zakończeniu z danym Odbiorcą takiej relacji lub współpracy. Klient może także poinformować Właściciela o cofnięciu wobec danego Odbiorcy zgody na dostęp do Produktów.
 18. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 17 powyżej, Właściciel usunie dostęp do wykupionych Produktów dla wskazanego Odbiorcy, a Klient będzie miał możliwość wyznaczenia nowego Odbiorcy i przekazania mu Kodu Dostępowego.
 19. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
 2. Po zawarciu Umowy, na adres email Klienta zostanie przesłana elektroniczna faktura VAT. Na żądanie Klienta będącego Konsumentem dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty kartą płatniczą, przelewem poprzez elektroniczny system płatności lub w inny sposób dostępny w Serwisie.
 4. Usługi płatnicze realizowane są przez podmioty trzecie – przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem dotyczącym realizacji takiej usługi.
 5. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 21 dni od daty uzyskania dostępu do Produkty będącego przedmiotem Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy uznawana jest ona za niezawartą.
 3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę inną formę zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli dostęp do Produktu nastąpił za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Klienta o prawie odstąpienia od Umowy.

6. REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać Właścicielowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Produktów. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ELITMIND ACADEMY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub na adres email: contact@elitmindacademy.com
 2. Zgłoszenie reklamacji dot. Produktów powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Właściciel rozpatrzy reklamację dot. Produktów w terminie do 30 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta i wskaże, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Właściciel wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej w zakładkach Serwisu.

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie Produkty i inne treści dostępne w Serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi lub podmiotom trzecim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Polski prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020.05.01 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela w odpowiednich komunikatach w Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Możesz zapoznać się z angielską wersją regulaminu: link